ارتباط بهینه با فرزندان

ویژگی های خانواده موثر در ارتباط

1. والدین از ارتباط با فرزندانشان لذّت می برند.

2. والدین موثر در ارتباط ، به توانایی های خود برای سرپرستی از فرزندان مطمئن هستند .

قبل و بعد از تصمیم گیری عذاب نمی کشند به صلاحدید خود تصمیم می گیرند چون تصمیم را حق خود می دانند . خود را برای کامل نبودن در تصمیم گیری می بخشند.

3. والدین موفق در ارتباط ، انتظارات معقول دارند .

ـ انتظارات همیشه واقعی نیستند .

ـ وقتی رضایت فرزندان با برداشت والدین از موفقیت متضـاد باشد استـرس ازراه می رسد.

ـ باید بین فشار و حمایت تفاوت قائل شد .

4. والدین موفق در ارتباط با فرزندان خود وقت صرف می کنند :

پدر هم مسئول نیازهای مالی و فیزیکی و هم مسئول نیازهای عاطفی است .

مادر احساس گناه ندارد .

بین حضور فیزیکی و حضور عاطفی تفاوت قائل می شوند.

5. می دانند چگونه فشارها و معضلات فرزندشان را کاهش دهند .

اعتقادات غلــــط والدین :

ـ ما مسئول موفقیت یا شکست فرزندان خود هستیم .

ـ وقف تمام اوقات روز برای فرزندم کافی نیست .

ـ اگر برای او از جان مایه بگذارم اِحترام بیشتری دارم .  

/ 0 نظر / 68 بازدید